رادیو وندیداد(ازمیر مثل کیش یا شیراز؟!)

فقط انجامش بده چون ارزشش رو داری!

وندیداد گروپ برآمده از ازمیر، فراتر از ترکیه