رادیو وندیداد(به مناسب بازگشایی مرزها)

به مناسب بازگشایی مرزها

به مناسب بازگشایی مرزها

این ویژه برنامه پنجمین پادکست از مجموعه رادیو وندیداد است که قرار است اطلاعات لازم در مورد مهاجرت را به شما عزیزان ارائه دهد.

این قسمت: به مناسب بازگشایی مرزها از فرهنگ مهاجرت بیشتر بدانیم


فقط انجامش بده چون ارزشش رو داری!

وندیداد گروپ برآمده از ازمیر، فراتر از ترکیه