رادیو وندیداد(قصه شب دوم – فقیر دانا)

فقط انجامش بده چون ارزشش رو داری!

وندیداد گروپ برآمده از ازمیر، فراتر از ترکیه